Artykuły | Historia | Informacje dla wszystkich roczników | Zarząd Klubu
UKS Ikar Racibórz » Zarząd Klubu drukuj

W SKŁAD ZARZĄDU KLUBU W KADENCJI 2018 - 2020 WCHODZĄ :

  • TOMASZ TRZĘSIŃSKI- PREZES
  • WOJCIECH GAWLICZEK - SEKRETARZ
  • ŁUKASZ PACHUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU

W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ NA KADENCJĘ 2018 - 2020 WCHODZĄ :

  • ARTUR PENDZICH - PRZEWODNICZĄCY
  • IWONA KOBZA - CZŁONEK KOMISJI
  • BEATA JOSZKO - CZŁONEK KOMISJI

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 4/2017 Walnego Zebrania UKS „Ikar” z dnia 11 grudnia 2017 r.

 

 

STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „IKAR” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU


 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy IKAR przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich, w skrócie UKS IKAR Racibórz zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.

Dopuszcza się zmianę nazwy Klubu w przypadku zmiany sponsora strategicznego.

Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

Uczniowski Klub Sportowy “Ikar”, może używać nazwy skróconej UKS “Ikar” Racibórz.

 

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizując cele statutowe Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z przestrzeganiem przepisów prawa tam obowiązującego.

Siedzibą Klubu jest szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu przy ul. Cecylii 30.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.  i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010, ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. , ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  oraz własnym statutem.

Klub może być członkiem innych organizacji, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Klub ma prawo do wydania znaczka klubowego wg wzoru zatwierdzonego uchwałą Zarządu Klubu.


 

§ 6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Statutowa działalność klubu jest prowadzona nieodpłatnie i odpłatnie, i nie jest nastawiona na zysk.

Ewentualne dochody osiągnięte z bieżącej działalności klubu będą w całości wykorzystywane na realizację celów statutowych.

Dla realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Prezes Zarządu Klubu jest pracodawcą dla przyjmowanych i zwalnianych pracowników.

 

§ 7

Klub prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie organizowania czasu wolnego  i życia sportowego młodzieży i dorosłych mieszkańców lokalnej społeczności.

Działania te sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 ) obejmują :

85.51 Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

93.11 Z – Działalność obiektów sportowych,

93.12 Z – Działalność klubów sportowych,

93.19 Z – Pozostała działalność związaną ze sportem

i polegają m. inn. na:

a)    organizowaniu dla uczniów i dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

b)    organizowaniu i prowadzeniu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie pływania i lekkiej atletyki oraz innych dyscyplin sportowych, a także organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych krajowych i międzynarodowych,

c)    uczestniczeniu w zawodach i imprezach sportowo – rekreacyjnych,

d)    organizowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych, zajęć sportowo – rekreacyjne z nauką pływania, zajęcia korekcyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży,

e)    organizowaniu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i instytucje.

 

86.90 E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana:

prowadzenie profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkotykom oraz innym zagrożeniom życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

wyrabianie pozytywnych cech charakteru i osobowości, przeciwdziałanie agresji i wykolejeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.


 

Rozdział 2

Cele i sposób ich realizacji

§ 8

 

Celem Klubu jest:

 

Propagowanie, organizowanie sportu kwalifikowanego i działalności rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Raciborzu , na terenie kraju i poza nim.

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sponsorów oraz sympatyków klubu.

Popularyzowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez sport, szczególnie przez piłkę nożną.

Kształtowanie odpowiednich dyspozycji psychofizycznych i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizowanie bezpiecznych widowisk rekreacyjno-sportowych zapewniających wartościową formę wypoczynku i stanowiącą czynnik integracyjny mieszkańców Raciborza i powiatu raciborskiego.

Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

Rozwijanie sportu wyczynowego w zakresie piłki nożnej - ukształtowanie piłkarza pod względem : technicznym, taktycznym, motorycznym i mentalnym. Zawodnik tak przygotowanym mógł w przyszłości grać w piłce zawodowej (profesjonalniej) w kraju i poza granicami naszego kraju.

Sprzedaż zawodnika (kontrakt, umowa) z innymi klubami z ligi polskiej lub zagranicznej - środki pieniężne lub materialne, są majątkiem klubu - będą wydawane zgodnie ze statutem klubu.

Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów rekreacyjno – sportowych, rehabilitacji i imprez integracyjnych.

Prowadzenie programów profilaktyki uzależnień, programu z kultury fizycznej i innych.

Szeroko pojęta współpraca pomiędzy szkołami, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego oraz osobami prywatnymi.  

 

§ 9

 

Dla realizacji powyższych celów Klub:

 

Organizuje zajęcia szkoleniowe i obozy sportowe w kraju i za granicą.

Udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Organizuje zawody i imprezy sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalno- oświatowe krajowe i międzynarodowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia sportowo – rekreacyjne z nauką pływania, zajęcia korekcyjne, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i instytucje.

Organizuje grupy treningowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Organizowanie obozów sportowych, zlotów, wycieczek i innych form wypoczynku.

Obejmowanie szczególną pomocą materialną i metodyczną uczniów uzdolnionych sportowo.

Wydawanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz edukacyjno - szkoleniowych.

Opracowanie i realizację programów profilaktyki uzależnień, kultury fizycznej i innej.

Wspieranie projektów współpracy i wymiany sportowej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Raciborza.

Prowadzenie zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

Prowadzenie własnej witryny internetowej jako środka informacji i promocji działalności klubu.

Organizowanie życia sportowego swoich członków, zawodników i sympatyków w oparciu o dostępną bazę treningową i możliwości sportowe.

Stała współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży, biorących udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Pozyskiwanie środków finansowych - na działalność statutową Stowarzyszenia z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizn, wpływów z organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, wpływów z reklam, wynajmu bazy sportowej, kontraktów oraz umów transferowych.

Organizowanie szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z wybitnymi sportowcami mających na celu propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportu.

Wyróżnienie szczególnie uzdolnionych zawodników.

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, trenerów i osób realizujących cele statutowe.

Zabezpiecza odpowiednie obiekty, urządzenia i sprzęt dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej.

Współdziała z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie na rzecz swoich członków oraz innych osób fizycznych i prawnych usług o charakterze sportowym i poza sportowym.

Czuwa nad przestrzeganiem przez członków klubu postanowień statutu, przepisów i regulaminów oraz zasad uprawiania sportu.

 

Rozdział  3

 

Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

 

3. Członkowie Klubu dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających,

honorowych,

zawodników.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, która:

wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu i opłaci wpisowe, określone przez Zarząd Klubu,

przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Klubu,

zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Małoletni poniżej 18 lat, spełniający warunki określone w § 10 pkt. 2 i 3 mogą za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu ze statusem zawodnika, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001,  poz. 855 tekst jednolity z późn. zm.).


 

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 

uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001,  poz. 855 tekst jednolity z późn. zm.),

zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu,

poddawać ocenie działalność Klubu oraz wysuwać wnioski i postulaty wobec jego władz,

reprezentować Klub na zawodach, imprezach sportowych i innych,

korzystać z wszelkich urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5)   korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

aktywny udział w działalności Klubu,

przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

regularne opłacanie składek członkowskich,

dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek.

 

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, która popiera cele Klubu, zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu i zadeklaruje pomoc materialno – finansową lub inny sposób wspierania Klubu.

Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i  czynnego prawa wyborczego, szczególnym ich obowiązkiem jest wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń.

 

§ 16

Członkostwo honorowe jest najwyższą formą wyróżnień klubowych. Nadaje się je za szczególne zasługi dla Klubu na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

Członkowie Honorowi mają prawo:

uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym,

zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu,

nieodpłatnie korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu,

do 50% zniżki przy innych opłatach pobieranych przez Klub.

Członkostwo Honorowe może być nadane członkom zwyczajnym, wspierającym oraz osobom fizycznym i prawnym niebędących członkami Klubu.

§ 17

 

Członkiem - zawodnikiem może być osoba fizyczna po złożeniu podpisanej deklaracji zawodniczej.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą zostać członkiem – zawodnikiem za zgodą swoich opiekunów ustawowych.

§ 18

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,

skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu  w przypadku :

zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

umyślnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów,

nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,

działania na szkodę Klubu,

śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,

rozwiązania Klubu.

 

Od uchwały Zarządu Klubu o nie przyjęciu do Klubu bądź skreśleniu z listy członków Klubu przysługuje zainteresowanemu w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Do czasu rozstrzygnięcia odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 19

1. Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zebraniem,

Zarząd Klubu, zwany dalej Zarządem,

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków  Klubu.

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 20

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków Klubu prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania Członków Klubu sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu uczestniczą wszyscy członkowie Klubu.

Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej 1 raz w roku.

 

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na wniosek 2/3 ogółu członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia pisemnie członków, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

4. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu powinno zawierać informację na czyje żądanie jest zwoływane.    

 

§ 22

Do wyłącznej kompetencji  Walnego Zebrania Członków Klubu  należy:

a)  uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań  Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie absolutorium dla Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu.

Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim  terminie, bez względu na liczbę obecnych,  o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 23    

Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i  Sekretarza, a pozostałym członkom zarządu mogą przydzielić określone funkcje .

Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

Do podjęcia uchwały Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem lub dwoma uprawnionymi członkami zarządu.

 

§  24

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

przyjmowanie i skreślanie członków,

zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

składanie sprawozdań z działalności Klubu,

ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat,

rozstrzyganie sporów między członkami Klubu wynikającymi z ich działalności (o ile nie zostanie wybrany Sąd Koleżeński),

powoływanie i odwoływanie sekcji sportowych.

§ 25

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

Decyzję o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od poinformowania go o podjęciu uchwały o zawieszeniu.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

 

§ 27

 

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 

przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

składanie zastrzeżeń w stosunku do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku , że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu.

 

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Nie byli skazani wyrokiem prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z 2001 r. z późn. zm.).

§ 29

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

Decyzję o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

 

§ 30

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej – władzom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Nagrody i kary

§ 31

 

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 32

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał, Zarządowi Klubu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu przysługuje –– prawo wymierzenia następujących kar:

upomnienia,

nagany,

zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

wykluczenia.

Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie do 30 dni.

Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek klubu

§ 33

1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i należności.  

2. Na majątek Klubu składają się:

składki i opłaty członkowskie,

dotacje budżetowe na zadania zlecone,

darowizny, zapisy, spadki,

inne źródła.

§ 34

Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

§ 35

W zakresie gospodarowania majątkiem klubu Zarządowi Klubu zabrania się :

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Przekazywania majątku klubu na rzecz członków klubu, członków organów klubu lub pracowników klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Wykorzystywania majątku klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

                § 36

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

                § 37

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością  2/3  głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Klubu może uchwalić rozwiązanie Klubu, o ile sprawa ta była objęta porządkiem jego obrad, podanym w zawiadomieniu do wiadomości wszystkim członkom Klubu.    

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel a jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.